Cây nhất mạt hương - cây cảnh văn phòng để bàn

Cây nhất mạt hương: NMH01