Chậu sứ để bàn

Chậu sứ để bàn:CSDB01

Tổng tiền 40.000 đ

Mô tả